THÔNG BÁO BỔ SUNG KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ ĐƯỢC CHẤP THUẬN 2023.

Ngày 09 tháng 01 năm 2023, Ủy ban chứng khoán nhà nước đã có công văn số 112/UBCK-QLCB về việc hồ sơ đăng ký tham gia kiểm toán chấp thuận năm 2023 của công ty TNHH Kiểm toán TTP. Theo đó, chấp thuận bổ sung đối với 02 Kiểm toán viên vào danh sách kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 theo danh sách đính kèm Quyết định số 881/QĐ-UBCK kể từ ngày 09/01/2023, bao gồm:

  • Phó giám đốc Trần Thị Hạnh ( Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề số: 0726-2023-133-1)
  • Kiểm toán viên Phạm Thị Tuyên ( Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề số: 1474-2021-133-1).

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VỀ VIỆC CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN CÁC ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN NĂM 2023.

Ngày 18/11/2022 Chủ tịch Ủy ban chứng khoán nhà nước đã có Quyết định số 881/QĐ-UBCK về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán TTP và các Kiểm toán viên hành nghề của công ty được kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023.

Quyết định kèm theo

QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN CÁC ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG CỦA BỘ TÀI CHÍNH NĂM 2023

Ngày 14/11/2022 Bộ Tài chính đã có Quyết định số 2324/QĐ – BTC về việc chấp thuận cho 35 doanh nghiệp kiểm toán và 857 kiểm toán viên hành nghề được thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023. Trong đó, có Công ty TNHH Kiểm toán TTP và các kiểm toán viên hành nghề của công ty.

Quyết định kèm theo

QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN CỦA UBCKNN NĂM 2022

Ngày 19/11/2021 Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã ký Quyết định số 773/QĐ-UBCK về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán TTP và các Kiểm toán viên hành nghề của công ty được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022. (Có Quyết định và danh sách kiểm toán viên hành nghề kèm theo)

Quyết định chấp thuận của UBCK năm 2022

QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN CÁC ĐƠN VỊ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG 2022 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Ngày 12/11/2021 Bộ Tài chính đã có Quyết định số 2141/QĐ-BTC về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và Kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022. Trong đó có Công ty TNHH Kiểm toán TTP và các kiểm toán viên hành nghề của công ty. (Có Quyết định và Danh sách kiểm toán viên hành nghề kèm theo)QĐ chấp thuận BTC 2022

QĐ chấp thuận BTC 2022

QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN NIÊM YẾT NĂM 2021

Ngày 19/11/2020 Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước đã có Quyết định số 767/QĐ-UBCK về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán TTP và các kiểm toán viên hành nghề của công ty được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021.

Quyết định và danh sách kiểm toán viên hành nghề kèm theo

QD 767 – 2020 UBCK niem yet 2021

Quyết định của Bộ Tài chính về chấp thuận kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng 2021

Ngày 12 tháng 11 năm 2020 Bộ Tài chính đã có Quyết định số 1773/QĐ-BTC về việc chấp thuận cho Doanh nghiệp kiểm toán và Kiểm toán viên hành nghế được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021. Trong đó, có Công ty TNHH Kiểm toán TTP và các Kiểm toán viên hành nghề của công ty.

Quyết định kèm theo sau

QD 1773 BTC loi ich cong chung 2021

 

Chấp thuận kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán năm 2020 của UBCK Nhà nước

Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước đã có Quyết định số 936/QĐ-UBCK ngày 19/11/2019 về việc Chấp thuận cho Công ty TNHH KIểm toán TTP và các Kiểm toán viên hành nghề của công ty được phép kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực Chứng khoán năm 2020.

Quyết định và Danh sách kiểm toán viên hành nghề

QĐ 936 – UBCK Kiem toan niem yet 2020

Chấp thuận kiểm toán đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020 của Bộ Tài chính

Bộ Tài chính đã có Quyết định số 2358/QĐ-BTC ngày 13/11/2019 về việc Chấp thuận cho Công ty TNHH KIểm toán TTP và các Kiểm toán viên hành nghề của công ty được phép kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020.

Quyết định và Danh sách kiểm toán viên hành nghề

QĐ 2358-BTC Kiểm toán lợi ích công chúng 2020

Văn bản chấp thuận kiểm toán các công ty Niêm yết 2019 – Của UBCK

Ngày 14/12/2018 Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước đã có Quyết Định số 1122/QĐ – UBCK về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán TTP và các Kiểm toán viên hàng nghề của Công ty được kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019.

QD 1122 UBCK 2018 – Kiem toan niem yet