QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VỀ VIỆC CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN CÁC ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN NĂM 2023.

Ngày 18/11/2022 Chủ tịch Ủy ban chứng khoán nhà nước đã có Quyết định số 881/QĐ-UBCK về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán TTP và các Kiểm toán viên hành nghề của công ty được kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023.

Quyết định kèm theo

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *