Dịch vụ Kế toán

Kế toán là một trong các lĩnh vực mà TTP có các nguồn lực mạnh mẽ và nhiều kinh
nghiệm. Các cán bộ của TTP đều là những chuyên gia đã từng biên soạn nhiều tài
liệu và giảng dạy cho nhiều doanh nghiệp thuộc các Tổng công ty Nhà nước và các
cán bộ quản lý chuyên ngành.

Chúng tôi có đủ khả năng cung cấp cho các khách hàng nhiều loại dịch vụ kế toán bao gồm:

  • Xây dựng các mô hình tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán cho các doanh nghiệp mới thành lập, xây dựng hệ thống thông tin kinh tế nội bộ phục vụ công tác quản trị – kinh doanh;
  • Rà soát, phân tích, cải tổ, hợp lý hoá bộ máy kế toán – tài chính đã có sẵn; 
  • Tư vấn giúp các doanh nghiệp thực hiện đúng các qui định về việc lập chứng từ, luân chuyển chứng từ, mở và ghi sổ kế toán, việc tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm, soát xét, điều chỉnh số liệu kế toán và khoá sổ kế toán, lập báo cáo kế toán, lập Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành… theo quy định.