Dịch vụ Kiểm toán Xây Dựng

Để phục vụ cho mục tiêu quản lý đầu tư XDCB, các nhà quản lý và phục vụ công tác
phê duyệt quyết toán thì các đơn vị cần có được những số liệu và thông tin chính xác,
kịp thời để đưa ra các quyết định của mình. Những thông tin này cần được đảm bảo ở
một mức độ tin cậy cao, đảm bảo tính trung thực và khách quan.

Mục đích của cuộc kiểm toán là nhằm đưa ra ý kiến nhận xét độc lập của Công ty Kiểm toán về tính trung thực và khách quan về các Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành của đơn vị đã được kiểm toán. Cuộc kiểm toán cũng bao gồm cả việc đưa ra các ý kiến nhận xét về công tác quản lý đầu tư và quản lý tài chính nhằm giúp đơn vị hoàn thiện hơn nữa công tác quản lý đầu tư XDCB và quản lý tài chính, cung cấp được các thông tin tin cậy, đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý của Quý khách hàng. 

Phạm vi công việc kiểm toán

Công việc kiểm toán của chúng tôi được thực hiện theo chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam, bao gồm các thử nghiệm và các thủ tục kiểm toán khác mà kiểm toán viên cân nhắc là cần thiết trong từng trường hợp cụ thể. Chúng tôi sẽ lập kế hoạch kiểm toán nhằm phát hiện ra các sai sót trọng yếu. Trong quá trình thực hiện kiểm toán, phạm vi kiểm toán sẽ được mở rộng để đảm bảo:

 • Các thông tin trên Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành có được lập trên cơ sở các chế độ quản lý đầu tư XDCB hiện hành của Nhà nước Việt Nam hay của Bộ ngành và địa phương hay không? 
 • Các thông tin trên Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành có phản ánh một cách trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình quyết toán của đơn vị tại thời điểm quyết toán; về tình hình hoạt động đầu tư của đơn vị trong thời gian đầu tư. 

Nội dung cuộc kiểm toán

 • Kiểm toán hồ sơ pháp lý của dự án.
 • Kiểm toán nguồn vốn đầu tư của dự án.
 • Kiểm toán chi phí đầu tư thực hiện.  
 • Kiểm toán chi phí xây lắp. 
 • Kiểm toán chi phí thiết bị.
 • Thẩm tra các chi phí khác.
 • Thẩm tra chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản.
 • Thẩm tra xác định giá trị tài sản bàn giao cho đơn vị sử dụng.
 • Thẩm tra xác định công nợ, vật tư thiết bị tồn đọng sau khi quyết toán.

Báo cáo kiểm toán

Kết thúc cuộc kiểm toán, Kiểm toán viên và Công ty Kiểm toán sẽ phải lập và phát hành Báo cáo Kiểm toán về Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành cho đơn vị được kiểm toán. Báo cáo Kiểm toán cần nêu rõ ý kiến của kiểm toán viên về tình hình Quyết toán cũng như số liệu quyết toán của đơn vị.