Dịch vụ Kiểm toán Tài chính

Để phục vụ cho mục tiêu quản lý của đơn vị, các nhà đầu tư, các nhà quản lý thì các
đơn vị cần có được những thông tin tài chính chính xác và kịp thời để đưa ra được các
quyết định kinh tế của mình. Những thông tin này cần được đảm bảo ở một mức độ tin
cậy cao, đảm bảo tính trung thực và khách quan.

Mục đích của cuộc kiểm toán là nhằm đưa ra ý kiến nhận xét độc lập của Công ty Kiểm toán về tính trung thực và khách quan của các Báo cáo Tài chính của đơn vị đã được kiểm toán. Cuộc kiểm toán cũng bao gồm cả việc đưa ra các ý kiến nhận xét về công tác tài chính kế toán, về hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm giúp đơn vị hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán và quản lý tài chính, cung cấp được các thông tin tin cậy, đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý của Quý khách hàng.

Phạm vi công việc kiểm toán

Công việc kiểm toán của chúng tôi được thực hiện theo các chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam, bao gồm các thử nghiệm và các thủ tục kiểm toán khác mà kiểm toán viên cân nhắc là cần thiết trong từng trường hợp cụ thể. Chúng tôi sẽ lập kế hoạch kiểm toán nhằm phát hiện ra các sai sót trọng yếu. Trong quá trình thực hiện kiểm toán, phạm vi kiểm toán sẽ được mở rộng để đảm bảo:

  • Hệ thống kế toán và các báo cáo tài chính đơn vị được kiểm toán đã được xây dựng phù hợp, phản ánh trung thực và đúng đắn tình hình tài chính của đơn vị thời điểm kết thúc kỳ kế toán
  • Tất cả các chứng từ, sổ kế toán và tài khoản kế toán được lập, ghi chép, lưu trữ phù hợp với tình hình hoạt động của đơn vị, có mối liên hệ logic chặt chẽ giữa chứng từ kế toán, sổ kế toán và các Báo cáo tài chính của đơn vị. 
  • Các Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý về tình hình tài chính tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán của đơn vị được kiểm toán.

Nội dung cuộc kiểm toán

  • Lập kế hoạch kiểm toán.
  • Rà soát đánh giá chất lượng hệ thống kiểm soát nội bộ.
  • Rà soát, đánh giá việc tuân thủ pháp luật.  
  • Thực hiện các thủ tục phân tích. 
  • Kiểm toán báo cáo tài chính.
  • Kiểm tra chi tiết các nghiệp vụ phát sinh, kiểm tra chi tiết số dư.

Địa điểm thực hiện kiểm toán

Công việc kiểm toán sẽ được thực hiện tại văn phòng của Quý Công ty và các đơn vị trực thuộc.