QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN CÁC ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG CỦA BỘ TÀI CHÍNH NĂM 2023

Ngày 14/11/2022 Bộ Tài chính đã có Quyết định số 2324/QĐ – BTC về việc chấp thuận cho 35 doanh nghiệp kiểm toán và 857 kiểm toán viên hành nghề được thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023. Trong đó, có Công ty TNHH Kiểm toán TTP và các kiểm toán viên hành nghề của công ty.

Quyết định kèm theo

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *