THÔNG BÁO TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY TẠI HÀ NỘI

Ngày 15/08/2022 Công ty TNHH Kiểm toán TTP đã có công văn số 75/CV-TTP gửi Bộ Tài chính về việc xin tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kiểm toán đối với chi nhánh của công ty tại Hà Nội.

Chi nhánh công ty tại Hà nội được Sở Kế hoach và đầu tư Hà nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102902085 – 001 ngày 11/11/2009 và được thay đổi lần 1 vào ngày 17/08/2020 . Chi nhánh cũng được Bộ tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán số 021/KDKT lần đầu ngày 24/10/2013 và được điều chỉnh lần thứ 4 ngày 15/01/2020.

Thời gian tạm dừng dịch vụ kiểm toán của chi nhánh công ty tại Hà Nội bắt đầu từ ngày 15/08/2022.

Comments are closed.