Thông báo bổ sung Kiểm toán viên hành nghề

Ngày 03/07/2023 Bộ Tài chính đã cấp giấy chứng nhận hành nghề kiểm toán số 3321-2023-133-1 cho kiểm toán viên của công ty là Ông Phan Tất Thành, chứng chỉ kiểm toán viên 3321/KTV cấp ngày 07/05/2015, được phép hành nghề tại Công ty TNHH Kiểm toán TTP kể từ ngày 03/07/2023.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *