THÔNG BÁO BỔ SUNG KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ ĐƯỢC CHẤP THUẬN 2023.

Ngày 09 tháng 01 năm 2023, Ủy ban chứng khoán nhà nước đã có công văn số 112/UBCK-QLCB về việc hồ sơ đăng ký tham gia kiểm toán chấp thuận năm 2023 của công ty TNHH Kiểm toán TTP. Theo đó, chấp thuận bổ sung đối với 02 Kiểm toán viên vào danh sách kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 theo danh sách đính kèm Quyết định số 881/QĐ-UBCK kể từ ngày 09/01/2023, bao gồm:

  • Phó giám đốc Trần Thị Hạnh ( Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề số: 0726-2023-133-1)
  • Kiểm toán viên Phạm Thị Tuyên ( Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề số: 1474-2021-133-1).

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *