QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN CỦA UBCKNN NĂM 2022

Ngày 19/11/2021 Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã ký Quyết định số 773/QĐ-UBCK về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán TTP và các Kiểm toán viên hành nghề của công ty được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022. (Có Quyết định và danh sách kiểm toán viên hành nghề kèm theo)

Quyết định chấp thuận của UBCK năm 2022

Comments are closed.