QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN CÁC ĐƠN VỊ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG 2022 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Ngày 12/11/2021 Bộ Tài chính đã có Quyết định số 2141/QĐ-BTC về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và Kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022. Trong đó có Công ty TNHH Kiểm toán TTP và các kiểm toán viên hành nghề của công ty. (Có Quyết định và Danh sách kiểm toán viên hành nghề kèm theo)QĐ chấp thuận BTC 2022

QĐ chấp thuận BTC 2022

Comments are closed.