Chấp thuận kiểm toán đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020 của Bộ Tài chính

Bộ Tài chính đã có Quyết định số 2358/QĐ-BTC ngày 13/11/2019 về việc Chấp thuận cho Công ty TNHH KIểm toán TTP và các Kiểm toán viên hành nghề của công ty được phép kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020.

Quyết định và Danh sách kiểm toán viên hành nghề

QĐ 2358-BTC Kiểm toán lợi ích công chúng 2020

Comments are closed.