Chấp thuận kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán năm 2020 của UBCK Nhà nước

Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước đã có Quyết định số 936/QĐ-UBCK ngày 19/11/2019 về việc Chấp thuận cho Công ty TNHH KIểm toán TTP và các Kiểm toán viên hành nghề của công ty được phép kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực Chứng khoán năm 2020.

Quyết định và Danh sách kiểm toán viên hành nghề

QĐ 936 – UBCK Kiem toan niem yet 2020

Comments are closed.