Văn bản chấp thuận kiểm toán các công ty Niêm yết 2019 – Của UBCK

Ngày 14/12/2018 Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước đã có Quyết Định số 1122/QĐ – UBCK về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán TTP và các Kiểm toán viên hàng nghề của Công ty được kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019.

QD 1122 UBCK 2018 – Kiem toan niem yet

Comments are closed.