QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN NIÊM YẾT NĂM 2021

Ngày 19/11/2020 Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước đã có Quyết định số 767/QĐ-UBCK về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán TTP và các kiểm toán viên hành nghề của công ty được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021.

Quyết định và danh sách kiểm toán viên hành nghề kèm theo

QD 767 – 2020 UBCK niem yet 2021

Comments are closed.