THÔNG BÁO CẬP NHẬT BỔ SUNG THÔNG TIN BÁO CÁO MINH BẠCH CỦA TTP THÁNG 1/2021

Ngày 15 tháng 01 năm 2021, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã có văn bản số 158/UBCK-QLCB về việc tăng Kiểm toán viên hành nghề. Theo đó Uỷ ban CKNN chấp thuận cho công ty TNHH Kiểm toán TTP được bổ sung 01 kiểm toán viên hành nghề Nguyễn Hà Phương ( Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4033-2018-133-1, cấp ngày 06/12/2018) vào danh sách kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 tại công ty TTP kể từ ngày 15/01/2021.

Văn bản

Comments are closed.