BÁO CÁO MINH BẠCH 2020

Theo quy định tại Thông tư 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về việc kiểm toán độc lập đối với các đơn vị có lợi ích công chúng. Công ty TNHH Kiểm toán TTP công bố thông tin về Báo cáo minh bạch năm 2020. Các nội dung chi tiết được xem tại file đính kèm Bao cao minh bach 2020.

bao cao minh bach 2020

Comments are closed.