VĂN BẢN CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN CÁC ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG THUỘC LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN NĂM 2018

Ngày 20/11/2017 Chủ tịch UBCK Nhà nước đã ban hành Quyết định số 1093/QĐ-UBCK về việc chấp thuận cho tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề của Công ty TNHH Kiểm toán TTP được kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018. (Chi tiết dưới đây)

Đính kèm: Quyet dinh UBCK niem yet 2018

Comments are closed.