Báo cáo minh bạch 2017

Theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về việc kiểm toán độc lập đối với các đơn vị có lợi ích công chúng. Công ty TNHH Kiểm toán TTP công bố thong tin Báo cáo minh bạch 2017 của công ty. Các nội dung chi tiết của Báo cáo minh bạch 2017 xin vui lòng xem file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

BC minh bach 2017

Comments are closed.