VĂN BẢN CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN CÁC ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG 2018

Ngày 14/11/2017 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2361/QĐ-BTC về việc chấp thuận cho 32 doanh nghiệp kiểm toán và 743 kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2018. Trong đó có Công ty TNHH Kiểm toán TTP. (Xem File đính kèm)

Đính kèm : Loi ich cong chung 2018

Comments are closed.