VĂN BẢN CHẤP THUẬN ĐƯỢC KIỂM TOÁN CÁC ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN 2016

Ngày 30 tháng 12 năm 2015 Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước đã có Quyết định số 1164/QĐ-UBCK chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán ASC được thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2016

Đính kèm: QD cua UBCK 2016

Comments are closed.