Chấp thuận được kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng khác 2015

Ngày 13 tháng 11 năm 2014 Bộ Tài chính đã có Quyết định số 2939/QĐ-BTC về việc chấp thuận cho 40 Doanh nghiệp kiểm toán và 667 kiểm toán viên được kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng khác năm 2015. Trong đó có Công ty TNHH Kiểm toán ASC và các kiểm toán viên của công ty.

Đính kèm: QD kiem toan loi ich cong chung 2015

Comments are closed.