Văn bản chấp thuận kiểm toán đơn vị có lợi ích công chúng 2016

Ngày 12 tháng 11 năm 2015 Bộ Tài chính đã có Quyết định số 2398/QĐ-BTC về việc chấp thuận cho 31 Doanh nghiệp kiểm toán và 680 kiểm toán viên được kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng khác năm 2016. Trong đó có Công ty TNHH Kiểm toán ASC và các kiểm toán viên của công ty.

ĐÍnh kèm: Loi ich cong chung 2016

Comments are closed.