Văn bản chấp thuận kiểm toán các đơn vị có lợi ích thuộc lĩnh vực chứng khoán 2017

Ngày 18 tháng 11 năm 2016 Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước đã ban hành Quyết định số 1260/QĐ-UBCK về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán ASC (Nay đổi tên là Công ty TNHH Kiểm toán TTP) và các Kiểm toán viên của công ty được thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2017.
QD 1260 – UBCKNN Kiem toan niem yet 2017

Comments are closed.