Thông báo giảm kiểm toán viên được chấp thuận

Ngày 19/06/2017 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận giảm 01 kiểm toán viên Trịnh Quốc Huy (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề số 2328-2017-133-1) tại Công ty TNHH Kiểm toán TTP khỏi danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2017 kể từ ngày 09/6/2017

Đính kèm: Thông báo giảm kiểm toán viên được chấp thuận

Comments are closed.