Thông báo giảm kiểm toán viên hành nghề

Ngày 24 tháng 12 năm 2019 Tổng Giám đốc công ty TNHH Kiểm toán TTP đã có Quyết định số 171/QĐ-TTP về việc chấm dứt hợp đồng lao động với ông Lê Hoàng Long – Kiểm toán viên với lý do xin chuyển công tác khác.

Comments are closed.