Báo cáo minh bạch 2019

Theo quy định tại Thông tư 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về việc kiểm toán độc lập đối với các đơn vị có lợi ích công chúng. Công ty TNHH Kiểm toán TTP công bố thông tin về Báo cáo minh bạch năm 2019. Các nội dung chi tiết được xem tại file đính kèm

Bao cao minh bach 2019

 

 

Comments are closed.