Thông báo bổ sung Kiểm toán viên hành nghề

Ngày 12/05/2023 Bộ Tài chính đã cấp giấy chứng nhận hành nghề kiểm toán số 3777 – 2021 – 133 – 1 cho kiểm toán viên của công ty là Ông Nguyễn Mạnh Chiến, chứng chỉ kiểm toán viên 3777/KTV cấp ngày 22/07/2016, được phép hành nghề tại Công ty TNHH Kiểm toán TTP kể từ ngày 12/05/2023.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *