CHẤP THUẬN CỦA UBCKNN VỀ ĐỔI TÊN CÔNG TY

Ngày 10 tháng 03 năm 2017, Ủy ban chứng khoán nhà nước đã có công văn số 1230/UBCK-QLCB về việc chấp thuận thay đổi tên doanh nghiệp kiểm toán được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán của  công ty TNHH Kiểm toán TTP (TTP). Theo đó TTP là công ty kiểm toán được đổi tên từ Công ty TNHH Kiểm toán ASC. 

Đính kèm: QD doi ten cong ty

Comments are closed.