Báo cáo minh bạch 2016

Theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về việc kiểm toán độc lập đối với các đơn vị có lợi ích công chúng. Công ty TNHH Kiểm toán TTP công bố thong tin Báo cáo minh bạch 2016 của công ty. Các nội dung chi tiết của Báo cáo minh bạch 2016 xin vui lòng xem file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

Đính kèm: Báo cáo minh bạch 2016

Đính kèm: Thay đổi tên công ty

Comments are closed.